Chomon House
HOME PAGE

 

Pure Land Notes
HOME PAGE
The Threefold Refuge
Sambutsuge
Jusige
Junari - Tan (Short) i.e. 6 Nembutsu's and Eko mp3
Shoshinge
Eko

Juseige
Juseige is a gatha comes from the Larger Sutra of Immeasurable Life.

   
1
2
3
GA GON CHO SE GAN
HIS-SHI MU JO DO
SHI GAN FU MAN ZOKU
SEI-FU JO SHO GAKU

GA O MU RYO KO
FU I DAI SE SHU
FU SAI SHO BIN GU
SEI-FU JO SHO GAKU
GA SHI JO BUTSU DO
MYO SHO CHO JIP-PO
KU KYO Ml SHO MON
SEI-FU JO SHO GAKU
4
5
6
Rl-YOKU JIN SHO NEN
JO E SHU BON GYO
SHI GU MU JO DO
I SHO TEN NIN SHI

JIN RIKI EN DAI KO
FU SHO MU SAI DO
SHO JO SAN KU MYO
KO SAI SHU YAKU NAN
KAI Hl CHI E GEN
MES-SHI KON MO AN
HEI SOKU SHO AKU DO
TSU DATSU ZEN SHU MON
7
8
9
KO SO JO MAN ZOKU
I YO RO JIP-PO
NICHI GATSU SHU JU KI
TEN KO ON PU GEN

ISHU KAI HO ZO
KO SE KU DOKU HO
JO O DAI SHU CHU
SEP-PO SHI SHI KU
KU YO IS-SAI BUTSU
GU SOKU SHU TOKU HON
GAN E SHITSU JO MAN
TOKU I SAN GAI O
10
11

NYO BUTSU MU GE CHI
TSU DATSU Ml FU SHO
GAN GA KU E RIKI
TO SHI SAI SHO SON

SHI GAN NYAK-KO KA
DAI SEN O KAN DO
KO KU SHO TEN NIN
TO U CHIN MYO KE

 


info@chomonhouse.org
The International Association of Buddhist Culture, Kyoto, Japan supports the Shin Buddhist Fellowship UK. Chomon House, 6 Southcliff Road, Southampton SO14 6FH

PURE LAND NOTES Since 2008, Chomon House has published a widely (world-widely!) distributed quarterly Shin Buddhist journal called Pure Land Notes. Due not in the least to the consistancy and continuity of its engagement in the transmition and indeed introduction of Shin Buddhism to the UK in around 1977, PLN has evolved to become a meeting place for those unable to attend our Thursday night 'core-group' gatherings at Chomon House. Those that subscribe to the journal represent the vast majority of the membership of the SBFUK. Please click/tap here >purelandnotes.com< or on the links above and below for details.


In 2012 Chomon House resident Gary Robinson became a ordained as Jodo Shinshu Buddhist priest and given the title and name Reverend Daich by the Nishi Hongwanji organization in Kyoto, Japan. Following this, Chomon House was given the honour of organising the 17th biennial European Shin Buddhist Conference. To coincide with this significent event Chomon House became designated as the national H.Q. of the Shin Buddhist Fellowship UK. The International Association of Buddhist Culture, Kyoto, Japan supports the Shin Buddhist Fellowship UK. Chomon House, 6 Southcliff Road, Southampton SO14 6FH.
         
  Chomon House
HOME PAGE
  Pure Land Notes
HOME PAGE