Click/tap here for the CHOMON HOUSE HOME PAGE
Click/tap here for Jodo Shinshu Creed
This is the Juseige, in Japanese
Click/tap here for Buddha Service page
Click/tap here for SAMBUTSUGE
Click/tap here for EKO page
Click/tap here for SHOSHINGE page
Click/tap here for PLN HOME PAGE
The Amida Buddha Service pages @ chomonhouse.org are formated to behave as 'a site within a site', or a sub-site. If you are interested in the subject material on the Amida Buddha Service pages ... you might also be interested in the content found at Pure Land Notes. Go there by clicking/taping on the PLN HOME PAGE button, left.

   
JUSEIGE

1
2
3
GA GON CHO SE GAN
HIS-SHI MU JO DO
SHI GAN FU MAN ZOKU
SEI-FU JO SHO GAKU

GA O MU RYO KO
FU I DAI SE SHU
FU SAI SHO BIN GU
SEI-FU JO SHO GAKU
GA SHI JO BUTSU DO
MYO SHO CHO JIP-PO
KU KYO Ml SHO MON
SEI-FU JO SHO GAKU
4
5
6
Rl-YOKU JIN SHO NEN
JO E SHU BON GYO
SHI GU MU JO DO
I SHO TEN NIN SHI

JIN RIKI EN DAI KO
FU SHO MU SAI DO
SHO JO SAN KU MYO
KO SAI SHU YAKU NAN
KAI Hl CHI E GEN
MES-SHI KON MO AN
HEI SOKU SHO AKU DO
TSU DATSU ZEN SHU MON
7
8
9
KO SO JO MAN ZOKU
I YO RO JIP-PO
NICHI GATSU SHU JU KI
TEN KO ON PU GEN

ISHU KAI HO ZO
KO SE KU DOKU HO
JO O DAI SHU CHU
SEP-PO SHI SHI KU
KU YO IS-SAI BUTSU
GU SOKU SHU TOKU HON
GAN E SHITSU JO MAN
TOKU I SAN GAI O
10
11

NYO BUTSU MU GE CHI
TSU DATSU Ml FU SHO
GAN GA KU E RIKI
TO SHI SAI SHO SON

SHI GAN NYAK-KO KA
DAI SEN O KAN DO
KO KU SHO TEN NIN
TO U CHIN MYO KE

 


info@chomonhouse.org
The International Association of Buddhist Culture, Kyoto, Japan supports the Shin Buddhist Fellowship UK. Chomon House, 6 Southcliff Road, Southampton SO14 6FH


x