| chomonhouse.org | | shinbuddhistfellowship.uk | | purelandnotes.com |
inks below.
Sambutsuge This page: Juseige
Romanji from Japanese
Click/tap here for service home page
Junari Eko
 
Japanese
mp3 Audio
English

Juseige
Japanese into Romanji
1
2
3
GA GON CHO SE GAN
HIS-SHI MU JO DO
SHI GAN FU MAN ZOKU
SEI-FU JO SHO GAKU

GA O MU RYO KO
FU I DAI SE SHU
FU SAI SHO BIN GU
SEI-FU JO SHO GAKU
GA SHI JO BUTSU DO
MYO SHO CHO JIP-PO
KU KYO Ml SHO MON
SEI-FU JO SHO GAKU
4
5
6
Rl-YOKU JIN SHO NEN
JO E SHU BON GYO
SHI GU MU JO DO
I SHO TEN NIN SHI

JIN RIKI EN DAI KO
FU SHO MU SAI DO
SHO JO SAN KU MYO
KO SAI SHU YAKU NAN
KAI Hl CHI E GEN
MES-SHI KON MO AN
HEI SOKU SHO AKU DO
TSU DATSU ZEN SHU MON
7
8
9
KO SO JO MAN ZOKU
I YO RO JIP-PO
NICHI GATSU SHU JU KI
TEN KO ON PU GEN

ISHU KAI HO ZO
KO SE KU DOKU HO
JO O DAI SHU CHU
SEP-PO SHI SHI KU
KU YO IS-SAI BUTSU
GU SOKU SHU TOKU HON
GAN E SHITSU JO MAN
TOKU I SAN GAI O
10
11

NYO BUTSU MU GE CHI
TSU DATSU Ml FU SHO
GAN GA KU E RIKI
TO SHI SAI SHO SON

SHI GAN NYAK-KO KA
DAI SEN O KAN DO
KO KU SHO TEN NIN
TO U CHIN MYO KE

 


Japanese
mp3 Audio
English
inks below.
Sambutsuge This page: Juseige
Romanji from Japanese
Click/tap here for service home page
Junari Eko
 
| chomonhouse.org | | shinbuddhistfellowship.uk | | purelandnotes.com |